Rólunk

Referenciák

ALMÁSI ILDIKÓ, KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS:

A program olyan tevékenységeket ölel fel, ami több szempontból is hiánypótló:
1. Korunk rohamosan változó értékrendjében olyan értékalkotó és értékközvetítõ szerep kialakítását és megtartását tanítja a különbözõ korú gyermekek részére, ami példaértékû.

2. Kreatív tevékenységek során sajátíthatják el a program résztvevõi az önállóságot, a felelõsségvállalást.

3. A csoportos foglalkozások számos lehetõséget biztosítanak a gyerekeknek a konfliktusok kezelésére, személyes hatékonyságuk, asszertivitásuk megtanulására, gyakorlására.

4. A különbözõ korú résztvevõk észrevétlen segítik az empátia kialakulását, a mások iránti tolerancia elsajátítását.

5. A program számomra legnagyobb értéke azonban az, hogy mindez a gyerekek életkorának, pszichés fejlõdésének leginkább megfelelõ, játékos cselekvések során valósul meg.

A KAVICS azonban nemcsak a gyerekek fejlõdését segíti, hanem magában rejti olyan új pedagógiai eszközök kidolgozását is, ami nemcsak oktatás, hanem nevelés is. A nevelés és oktatás viszonyát megváltoztathatja, Mérei Ferencet idézve: "...az értelemre ható, tanító jellegû kimûvelést háttérbe szorítja az inkább érzelmekhez szóló, jellemformáló nevelés javára."
Debrecen, 2001. április 6.

MÉSZÁROS SÁNDOR, SZERKESZTÕ, KRITIKUS

Az egyesület célkitûzései számomra azért szimpatikusak, mert nem rekednek meg az iskolai tanterv és oktatás korlátozott lehetõségei között, hanem megpróbálják kitágítani azokat. Mégpedig leginkább azáltal, hogy nem tantárgyként, vagyis elsajátítandó ismeretek halmazaként, hanem a mindennapi kultúra részeként értelmezik az esztétikai nevelést és az emberi kreativitást. Kérdés persze, hogy a tervekbõl, ötletekbõl mi és hogyan valósítható meg - ezt nem tudom megítélni, mivel már nem vagyok gyakorló tanár. Ám a program, ha jól olvasom, az állandó önmegújító képességet hangsúlyozza. Ami feltehetõen nemcsak a képzésre, hanem az egész egyesület tevékenységére érvényes. Vagyis elõre nem kitalálható és prognosztizálható, mi fog történni velük, de az egyesület keretfeltételei olyanok, ahol esély van az önmegújításra. Önmaguk "kitalálására" - ha szabad ezt ilyen patetikusan fogalmaznom. De visszafogottabban is jó szívvel állítható: rokonszenves és ötletes tervek, támogatásra méltó. Kreatív - de ez már joggal elvárható egy ilyen nevû egyesülettõl.

"Jó gyakorlat" Kreatív nevelés a Kavicsban

Ezt írták rólunk

Kalandos Világokban Csatangolók

Ha egy kavicsot bedobunk a pocsolyába, koncentrikus körök gyuruzését figyelhetjük meg. Ha a Kavics Egyesület valamelyik tagja "dob be" egy kérdést, akkor gyerekek, egyetemi hallgatók, szülok egymással versenyezve keresik a jobbnál jobb válaszokat. Mi a Kavics? Kalandos Világokban Csatangolók Egyesülete.
- Szakkörként már három éve muködik, az egyesület tavaly nyáron alakult, és a Soros Alapítvány támogatja munkájukat - tudtuk meg Nagy Marianntól, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájának vezetotanárától. - Mi az elso feladat, mi az elso kavics? Országot kell alapítani. Az azonos értékeket fontosnak tartó gyerekekbol önálló csoportok alakulnak, a csoportok pedig létrehozzák, megálmodják azt az államot, amelyben jól érzik magukat. Elkészül - sógyurmából, azaz sóból, lisztbol és vízbol - az ország térképe, címere, közben történelem alakul, mitológiai hosök születnek, legendák szövodnek, csaták dúlnak, királyok vagy köztársaságok küzdenek egymással, esetleg választási kampányok is dúlnak. Például a királyi udvarban nem csupán hoppmester tevékenykedik, hanem beépült a maffia is, amelynek "illusztris" képviseloi a hadvezérek befolyásával rendelkeznek, sot a legnagyobb maffiózó maga az udvari bolond, akire senki sem gyanakszik, mégis az o akarata érvényesül.
Az egyesület évzáró táborokat is szervez. Tavaly középkori boszorkányok világában éltek, ezért olyan helyet - egy távoli erdot - kellett keresiük, ahol senkit sem döbbentett meg az ifjú boszorkányok mágikustánca. A tábor lakói saját pénzt hoztak forgalomba: csicsedli a neve, de egy konzervatív felnott valószínuleg csak babnak nevezné. A reggeli tornán és a tisztasági versenyben elért eredményekért is csicsedlit kaptak, ám elofordult, hogy este, a játékkaszinóban kétnapi munkával megszerzett csicsedlijét veszítette el a könnyelmu hazárdjátékos. Az élelmesebbek hamar rájöttek: a kaszinót nem látogatni kell, hanem muködtetni, hiszen az hoz nagyobb nyereséget. Hamar részvénytársaság alakult, a gyerekek a felnottek segítségével üzleti tervet készítettek, pályázatot írtak, kettos könyvelést vezettek. Mi tartja össze e különös kis csapatot? A sok-sok közös élmény mellett valószínuleg az alkotás öröme. Itt nem az ötösért kell tanulni, hanem azért, hogy a kituzött célok megvalósuljanak, vagyis a tudás már önmagában értékké válik. Egy átlagos gyerek, ha szeretne valamit, megkéri a felnotteket, szerezzék meg neki. Egy Kavics-tag másképpen gondolkodik: elmondja, mit akar megvalósítani, de azt is tudja, mire lesz hozzá szüksége, és nem az eredményt kéri, csak az eléréséhez szükséges eszközöket.
Azok a hitetlen olvasók, akik a Kavics Egyesület tagjainak kreativitásáról személyesen szeretnének meggyozodni, május 20-án délelott a "Kiskossuthban" találkozhatnak a kalandos világokban csatangolókkal, ahol 10 és 12 óra között országaik is megtekinthetok. Gyorfi Lajos
Debrecen, A Város Lapja
2000. május 3.A Kalandos Világokban Csatangolók (KAVICS) egyesülete

A demokrácia alapelvei, az állampolgári jogok vagy az érdekvédelem lehetoségei olyan területei a gyermekek szocializációjának, amelyek nem férnek bele az iskolai oktatás kereteibe, de mégis az iskola az a terep, ahol a gyermek eloször találkozik a gyakorlatban olyan szituációkkal, amelyekben állampolgárként kell viselkednie. Ezért az iskola nem zárkózhat el attól a feladattól, hogy megteremtse az állampolgári nevelés formáit. Az állampolgári ismeretek tantárgy erre nyilvánvalóan nem alkalmas, hiszen praktikus ismereteket, készségeket nem lehet a hagyományos tantárgyi tartalmak és módszerek segítségével átadni.
A gyermek - és ifjúsági mozgalmak régi formáinak megszunése után keletkezett urt nem sikerült betölteni. Foleg az általános iskolai korosztály felmérhetetlen mennyiségu energiája vész el különbözo összehangolatlan akciók, reklámhadjáratok közepette. Nagyon kevés tapasztalatot szerez a közösen kialakított célok érdekében átgondolt és eredményes technikák alkalmazásával együtt muködo és együttmuködo közösség kialakításában, fenntartásában. Egyéni érdekérvényesítési kísérletei agresszívek; nem ismeri a másik számára is elonyt jelento együttes fellépés lehetoségeit. Nem képes racionális és hatékony lépéseket tenni akarata, törekvései elfogadtatására szüleivel, tanáraival, az egész felnott világgal szemben. Éppen ezért elszigetelt egyénként vagy tömegként egyaránt könnyen manipulálható a döntési szituációkban. Az iskolában elvesztették azokat a formákat, intézményeket, amelyek keretében gyakorlatot szerezhetnének azon a terepen, ahol "közéletüket" élik. A diákönkormányzat tevékenysége néhány nagyrendezvényre és egyszeri akciókra épül. Nem ad és nem kíván meg a gyerekek többségétol rendszeres munkát, személyes részvételt. Nincs semmiféle mozgósító ereje.
A középiskolás korosztály a karrierépítésen túl nem talál a maga számára értelmes cselekvési lehetoséget. Felnottként még nem vehet részt a környezete életében, gyerekként azt játszani, hogy mégis részt vesz benne -- már nem elégíti ki. A projectmunka formája az, ami szerintünk kello önállóságot ad, mégis tudatosságra, alaposságra, önellenorzésre nevel. Szerteágazó ismereteiket egy közös probléma megoldásában hasznosíthatják, és végül tevékenységük valódi eredményét is megtapasztalják. Mindezt úgy tehetik meg, hogy a náluk kisebbeket "nevelik", (ebben a kapcsolatban tehát példaadó felnottek) a náluk nagyobbaktól pedig kutatási partnerkapcsolatokban tanulnak (ebben a kapcsolatban pedig egyenrangú társak). Pontosan azokat a szerepeket élik tehát át, amire egyébként nincs lehetoségük. A hallgatókat az egyetem nem ösztönzi, és nem készíti fel arra, hogy pedagógusként nevelési szituációkban sikeresen lépjenek fel, problémákat, konfliktusokat sérülések nélkül oldjanak meg. Nem várja el tolük, és nem is tanítja meg oket arra sem, hogy - mint az értelmiségi réteg tagjai - felelosséget érezzenek a társadalom minden korosztályának gondjai iránt, értékeinek megorzése, gazdagítása adjon tartalmat hivatásuknak, szakmai fejlodésüknek.

Azt gondoljuk, hogy a KAVICS sokszínu tevékenységrendszere minderre lehetoséget ad. Az egyesület tevékenységének köre különbözo formában kiterjed a gyermekkorú (10-14 éves) résztvevoktol a középiskolások csoportjain át a fiatal felnottekig. A résztvevoket összefogja a közös értékrend: a problémaérzékenység és felelosségvállalás, a döntés- és cselekvoképesség, a nyitottság, a tolerancia. Mindezt kiegészíti a kreativitás, illetve a forma - és stílusérzék. A 10-14 éves korosztály érdeklodés alapján létrejövo csoportjaiban ezeknek az értékeknek a tudatosítása rögzítése, a készségek fejlesztése történik az országépíto játék keretében. Késobb a kialakított értékrend- és készségkincs megmérettetik a projectszeru feladatok megoldását elváró versenyeken. Az egyetemi hallgatók szakmai tudásukat ugyanúgy kipróbálhatják, mint neveloi vagy értékalkotó - átadó értelmiségi szerepüket. Az országépíto program, amelynek alapján az egyesület megalakult, 1997 óta a Soros Alapítvány támogatásával kísérletként muködik a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában. Eredendoen is több lehetoséget láttunk az elképzelésben egy szakköri foglalkozásnál, s így folyamatosan dolgoztunk a program és a tevékenység tereinek tágításán. A legkedvezobb megoldásnak az egyesület létrehozása látszott, hiszen ebben a formában minden korosztály megtalálja az életkorának és érdeklodésének megfelelo helyet a szervezetben. Jelenleg a nyilvántartott tagok száma: 42. (A tevékenységben résztvevo gyermekkorúak közül még csak az alapító tagok szerepelnek. A többi egyetemi hallgató, illetve felnott támogató.) Az egyesület tevékenysége valószínuleg a jövoben is taglétszámánál lényegesen szélesebb körre terjed ki.
Az egyesület alapszabályban rögzített feladata:
· Az állampolgári szerepre való felkészítés programjának kidolgozása, fejlesztése és terjesztése a Mi országunk címen a KLTE Gyakorló Általános Iskolájában Nagy Mariann által elindított és irányított kísérlet alapján. · A 10-14 éves korosztály számára kreativitásukat felhasználó és fejleszto szabadidos tevékenységek szervezése az egyesület számára kidolgozott program alapján.
· A 15-18 éves korosztály számára sokszínu projektek elindítása, kidolgozásának támogatása, megvalósításuk ellenorzése, értékelése, hasznosításuk lehetoségeinek feltárása.
· A 18-23 éves fiatalok bevonása az alsóbb korcsoportok nevelésébe, s ezzel felkészítésük a szukebb pedagógusi és tágabb, értékalkotó és értékközvetíto értelmiségi szerep betöltésére.
· A tevékenységek módszertani összehangolása, egységes értékrendjének kidolgozása, szakmai és pedagógiai színvonalának megorzése.
· Együttmuködés az állami, elsosorban oktatási és kulturális intézményekkel, más civil szervezetekkel.
· Kapcsolatfelvétel-és fenntartás hasonló szerepet betölto elsosorban európai civil szervezodésekkel és intézményekkel.
· Az egyesület tevékenységéhez anyagi források felkutatása, koncentrálása, felhasználásának koordinálása, ellenorzése

A megvalósítás eszközei

· Öntevékeny és önfejleszto csoportok létrehozása és muködtetése az oktatási intézmények hálózatához kapcsolódva
· Erdei iskolák és táborok szervezése
· Módszertani kutatómunka támogatása, kiadványok létrehozása, terjesztése
Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás és a szervezeti élet kiteljesítése az Internet segítségével, szellemi és anyagi eroforrások felkutatása, megteremtésük érdekében oktatási és gazdasági tevékenység folytatása
(Részlet az 1999. március 20-án elfogadott Alapszabályból)

Eddigi tevékenységünk eredményeként hat éve zajlik az országépíto játék szakköri keretben a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában, egy éve pedig a szintén debreceni Csapókerti Általános Iskolában. A résztvevok létszáma eléri a 120 fot. Folyamatosan készül egy osztályfonöki tanterv, és az érdeklodésen alapuló csoportok programjának módszertani összegzése. Tábort szerveztünk, és sikeresen 30 fo körüli résztvevovel meg is tartottuk Abaújlakon 1998-ban, Tiszadadán 1999-ben.Seregélyesen 2000-ben, Kazincbarcikán a következo két évben, és idén Pécsvárad lesz a helyszín. Tiszadadán a roma kisebbségi önkormányzat által küldött gyerekcsapattal is dolgoztunk. 2000 nyarán Seregélyesen helybéli gyerekek és hallgatók is bekapcsolódtak a munkába. Ok jelentik az osszel Székesfehérvárott induló csoport magját. Egész éves Az elmúlt években több bemutató foglalkozást és szakmai ismertetést tartottunk Debrecen város, illetve a programba bekapcsolódó pedagógusok (Miskolc, Székesfehérvár,) számára. A Civitas Egyesület Polgári kezdeményezés programja címu országos versenyén a DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában muködo csoport elso helyezést ért el. A hallgatók tevékenységének (csoportirányítás, szemináriumi dolgozatok, tudományos munka) az informális csatornákon túl, az egyetemi képzésbe való beillesztésén dolgozunk.

Nagy Mariann
Az egyesület elnöke

Megjelent: Köznevelés