Alapszabály

I. Alapszabály

amely az 1. pontban meghatározott egyesület alapításához készült az 1989. évi II. tv. rendelkezéseinek megfelelően.
1. Az egyesület neve: Kalandos VIlágokban CSatangolók Egyesülete rövidítése: KAVICS
2. Az egyesület jogállása: Az egyesület jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
3. Az egyesület célja:
Tagjait tevékenységek köré csoportosuló közösségekbe szervezni; ahol az önérvényesítési technikákat, mások tolerálásának képességével együtt sajátítják el, és gyakorlatot szereznek kapcsolatok megteremtésében és fenntartásában, az állampolgári szerep megélésében.
Tevékenységével elősegíteni a gyermekek nevelését és oktatását, a képességfejlesztés új módszereit széles körben megismertetni. 4. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjában felsoroltak közül közhasznú szervezetként az alábbi, cél szerinti tevékenységet folytatja: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
5. Az egyesület közhasznú szervezetként végzett tevékenysége során nem zárja ki, hogy az egyesület tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
6. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártoknak vagy szervezeteknek támogatást nem nyújt, és ilyen szervezetektől politikai kötődést jelentő támogatást nem fogad el.
7. Az egyesület székhelye: Debrecen, Kossuth u. 33. 4024 Tel: 52-310-954

II. Az egyesület feladatai

Az állampolgári szerepre való felkészítés programjának kidolgozása, fejlesztése és terjesztése a KLTE Gyakorló Általános Iskolájában a Mi országunk címen elindított kísérlet alapján.
A 10-14 éves korosztály számára kreativitásukat felhasználó és fejlesztő szabadidős tevékenységek szervezése az egyesület számára kidolgozott program alapján.
A 15-18 éves korosztály számára sokszínű projektek elindítása, kidolgozásának támogatása, megvalósításuk ellenőrzése, értékelése, hasznosításuk lehetőségeinek feltárása.
A 18-23 éves fiatalok bevonása az alsóbb korcsoportok nevelésébe, s ezzel felkészítésük a szűkebb pedagógusi és tágabb, értékalkotó és értékközvetítő értelmiségi szerep betöltésére.
A tevékenységek módszertani összehangolása, egységes értékrendjének kidolgozása, szakmai és pedagógiai színvonalának megőrzése, ellenőrzése. Ą Együttműködés az állami, elsősorban oktatási és kulturális intézményekkel, más civil szervezetekkel.
Kapcsolatfelvétel- és fenntartás hasonló szerepet betöltő elsősorban európai civil szerveződésekkel és intézményekkel.
Az egyesület tevékenységéhez anyagi források felkutatása, koncentrálása, a felhasználás koordinálása, ellenőrzése.

III. Az egyesület tagjai

A Öntevékeny és önfejlesztő csoportok létrehozása és működtetése az oktatási intézmények hálózatához kapcsolódva
Erdei iskolák és táborok szervezése
A Módszertani kutatómunka támogatása, kiadványok létrehozása, terjesztése
A Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás és a szervezeti élet kiteljesítése az Internet segítségével
A Szellemi és anyagi erőforrások felkutatása, megteremtésük érdekében oktatási és gazdasági tevékenység folytatása

IV. Az egyesület tagjai

rendes tagja lehet, aki az egyesület programja szerinti tevékenységre szerveződött a Kavicsok Gyűlése által elfogadott csoportnak (a pedagógiai program szerint: Országnak) résztvevője, illetve a program közvetlen szakmai, módszertani segítője vagy irányítója
pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki szellemi, illetve anyagi eszközeivel az egyesület tevékenységét támogatja, és vállalja a pártolótagsággal járó kötelezettségek teljesítését.
A tevékenységbe való bekapcsolódás a tevékenységi körben illetékes csoport tagjai által megszabott idő és feltétel teljesítése után; a tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján - kiskorúak esetében a törvényes képviselő hozzájárulásával -, a vezetőség döntése szerint történik.

V. A tagok jogai

A rendes tag részt vehet az egyesület tevékenységének minden életkorának és felkészültségének megfelelő formájában.
Javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, panasszal élhet az egyesület bármely szervezeti szintjén közvetett vagy közvetlen formában.
Szavazati joggal rendelkezik, és választható az egyesület tevékenységét szervező, az életkorának megfelelő tisztségekre.
A pártoló tag javaslatokat és indítványokat tehet az egyesületnek.
A természetes személy pártoló tag részt vehet az egyesület rendezvényein.
A jogi személy pártoló tag jogait a vele kötött szerződés tartalmazza.
A pártoló tag kérheti adományainak nyilvánosságra hozatalát.

VI. A tagok kötelességei

A rendes tag számára a folyamatosan végzett tevékenység valamely az egyesület programja szerint működő csoportban.
Az alapszabály és a csoporton belül kialakított szabályok betartása.
Rendszeres tagdíjfizetés.
A pártoló tag segítse elő az egyesület céljainak megvalósítását.
A természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat.
A jogi személy pártoló tag teljesítse a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

VII. A tagság megszűnése

kilépés: a rendes tag és a természetes személy pártoló tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A jogi személy csak a vele kötött szerződés felbontása után.
kizárás: az egyesület vezetősége kizárhatja azt a tagot, aki kötelezettségeit nem teljesíti, vagy akit a közvetlen tevékenységének keretéül szolgáló csoport kétharmados többséggel kizárásra javasol.
elhalálozás esetén.

VIII. Az egyesület szervei

1. közgyűlés
2. Kavicsok Gyűlése
3. vezetőség
4. ellenőrző bizottság
1. A közgyűlés és feladatai: A közgyűlés az egyesület legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll, és dönthet az egyesületet érintő minden ügyben. A közgyűlést évenként legalább egyszer a vezetőség hívja össze. A közgyűlés meghívóját a közgyűlés időpontjának, helyének és a vezetőség által megtárgyalni javasolt napirendi pontok feltüntetésével az ülés időpontja előtt 8 nappal írásban kell megküldeni az egyesület tagjainak.
A vezetőség köteles a közgyűlést - 30 napon belüli időpontra - összehívni, ha az ok és a cél megjelölésével azt:
- az illetékes bíróság elrendeli;
- a tagok 1/3-a írásban indítványozza;
- a Kavicsok Gyűlése határozatával kezdeményezi;
- az ellenőrző bizottság kezdeményezi.
A közgyűlés napirendjére bármely jelenlévő egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlés napirendjéről a közgyűlés határoz.
A közgyűlés a jelenlévők közül - bármely egyesületi tag javaslatára - levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvhitelesítőt választ.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely rögzíti a közgyűlés helyét, idejét, a jelenlévő egyesületi tagok számát, a tárgyalt napirendi pontokat, a hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét és az elfogadott közgyűlési határozatokat.
Az egyesület közgyűléséről készített jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyvhitelesítő írja alá, a jegyzőkönyv egy példányát a hozzácsatolt eredeti aláírást tartalmazó jelenléti ívvel együtt az egyesület elnöke őrzi. A jegyzőkönyvekbe bármely egyesületi rendes és pártoló tag betekinthet.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, az egyesület elnöke köteles az összehívást ugyanazon napirendi pontokkal, 8 napon belüli időpontra megismételni.
A megismételt közgyűlés - szabályos összehívás esetén - a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A közgyűlés határozatait - a vezetőség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása kivételével - nyílt szavazással, a határozatképes létszámban jelenlévők többségének támogató szavazatával hozza.
A közgyűlés határozatait az alábbi módon jelöli: Az adott évben hozott határozat száma arab számmal jelölve, törve a határozathozatal évének megjelölésével, zárójelben feltüntetve a közgyűlés döntéshozatalának hónapját és napját, valamint a közgyűlési határozatra való utalást.
A közgyűlés által hozott határozatokról az egyesület elnöke külön nyilvántartást vezet, melyet az egyesület rendes és pártoló tagjai bármikor megtekinthetnek. A közgyűlési határozatokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közgyűlési határozat számát, rövid tartalmát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés által elfogadott határozatokat a távollévő egyesületi tagokkal írásban is közölni kell.
A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
- az alapszabály elfogadása, módosítása
- az egyesület vezetőségének és ellenőrzési bizottságának megválasztása, visszahívása
- az egyesület éves költségvetésének megállapítása, az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
- az egyesület vezetőségének és ellenőrző bizottságának beszámoltatása, továbbá az éves közhasznúsági jelentés elfogadása
- a tagdíj éves mértékének meghatározása
- az egyesület feloszlásának kimondása, és az egyesület megszűnésével kapcsolatos vagyoni kérdések rendezése
2. Kavicsok Gyűlése
Az egyesület szervezeti egysége, olyan területi elven működő szervezeti alakulat ? a pedagógiai program elnevezése szerint: Világ ? amely legalább két, az egyesület alapszabálya szerinti céllal tevékenykedő csoportból, a pedagógiai program elnevezése szerint: Országból áll. Az Országok tevékenységét összehangolni, együttműködésüket biztosítani hivatott fórum az adott Világot alkotó Országok tagságának közös intézménye, a Kavicsok Gyűlése.
A Kavicsok Gyűlése szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Összehívására az egyesület elnöke jogosult, a Kavicsok Gyűlését alkotó tagok közül, az általuk titkos szavazással választott Kavicsok Szószólója kezdeményezésére pedig köteles. A Kavicsok Gyűlése döntéseit a közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint hozza, működésének további szabályait maga alakítja ki.
A Kavicsok Gyűlése egyetértési joggal rendelkezik minden, az adott Világot, illetve az azt alkotó Országok tevékenységét együttesen érintő olyan kérdésben, amely nem a közgyűlés kizárólagos hatásköre.
Hatáskörébe tartozik:
- A Kavicsok Szószólójának megválasztása;
- Az éves szakmai program irányának megválasztása;
- Új Országok megalakulásának, csatlakozásának jóváhagyása.
3. Az egyesület vezetősége és feladatai
Az egyesület vezetősége ügyintéző és képviseleti szerv, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
A vezetőség 7 tagból áll: elnök, elnökhelyettes, gazdasági titkár, szervező titkár és hallgatói, középiskolai, általános iskolai feladatkörrel felruházott vezetőségi tag.
A vezetőség tagjait a közgyűlés legfeljebb öt évre választja a jelenlévők többségének titkos szavazatával. Ugyanilyen módon a tagok visszahívhatók, illetve öt év után újraválaszthatók.
A vezetőség havonta ülésezik, üléseit az egyesület elnöke - akadályoztatása esetén elnökhelyettese - hívja össze, illetve vezeti a vezetőség ülését. Kötelező - 8 napon belül - összehívni a vezetőség ülését, ha azt:
- az ellenőrző bizottság elnöke
- legalább 3 vezetőségi tag
- a Kavicsok Gyűlése a Kavicsok Szószólóján keresztül az ok és a cél megjelölésével, írásban kezdeményezi. A vezetőség ülésére kötelező meghívni az Ellenőrző Bizottság elnökét. A Kavicsok Szószólóját a vezetőség ülésére kötelező meghívni, ha az ülés összehívását a Kavicsok Szószólója kezdeményezte. A Kavicsok Szószólója az egyesület elnökének döntése alapján a vezetőség bármely más napirendet tárgyaló ülésére is meghívható.
A vezetőség ülése határozatképes, ha azon az egyesület elnöke - akadályoztatása esetén az egyesület elnökhelyettese -, és - az előzőeket is beszámítva - a vezetőség tagjainak több mint fele jelen van. A vezetőség döntéseit a határozatképes létszámban jelenlévők többségének támogató szavazatával, nyílt szavazással hozza.
A vezetőség határozatainak jelölése megegyezik a közgyűlés határozatainak jelölésével, azzal az eltéréssel, hogy az a vezetőségi határozatra való utalást is tartalmazza.
A vezetőség üléseiről az egyesület elnöke - akadályoztatása esetén elnökhelyettese - a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket tartalmazó Emlékeztetőt készít. A vezetőség által elfogadott határozatokról az érintetteket az egyesület elnöke tájékoztatja. A vezetőség határozatairól az egyesület elnöke külön nyilvántartást vezet, melybe az egyesület rendes és pártoló tagjai bármikor betekinthetnek.
A vezetőség feladatai:
gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, érvényesítéséről;
dönt a tagok és pártolótagok felvételéről;
kidolgozza és elfogadja az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát;
dönt alkalmazotti munkakör létesítéséről, valamint a tiszteletdíjak, költségtérítés kifizetéséről.
4. Elnök és elnökhelyettes Az egyesület elnöke:
gondoskodik az egyesület tevékenységének a közgyűlés által elfogadott program szerinti alakulásáról, a tevékenység és a módszertani kutatások fejlesztési irányainak kidolgozásáról;
előkészíti a vezetőség üléseit, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;
beszámol a vezetőségnek az ülések közti elnöki tevékenységről;
önállóan képviseli az egyesületet a tagok érdekeinek megfelelően;
utalványozási joggal rendelkezik;
gyakorolja az egyesületnél a munkáltatói jogokat.
Az elnökhelyettes:
az egyesület elnökének akadályoztatása esetén, illetve az elnök rendelkezése alapján átadott jogkörben gyakorolja az elnök jogosítványait;
az egyesület elnökének rendelkezései szerint közreműködik az elnökre háruló feladatok ellátásában. Az elnökhelyettessel való egyidejű akadályoztatásuk esetén helyettesítésükről a vezetőség bármely, az elnök által felkért tagja gondoskodik.
5. Szervezeti titkár
szervezi az egyesület kapcsolatait, együttműködését az állami és civil szervezetekkel
gondoskodik arról, hogy az egyesület tevékenysége alkalmazkodjon a változó jogi környezethez, javaslatokat készít az egyesület működését meghatározó szabályzatok módosítására
nyilvántartja és gyűjti az egyesület szervei által elfogadott, saját működésükre vonatkozó szervezeti és működési szabályzatokat
előkészíti a szerződéseket a pártoló tagokkal, szponzorokkal
6. Gazdasági titkár
önálló felelősséggel irányítja az egyesület pénzügyi gazdálkodását, kialakítja az egyesület számviteli, pénzügyi rendjét
előkészíti az egyesület éves költségvetését, mérlegét és vagyonkimutatását
gondoskodik a tagdíjak beszedéséről és a juttatások nyilvántartásáról
az egyesület vagyonáról, bizonylatokról nyilvántartást vezet a pénzügyi jogszabályok betartásával
folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget az egyesület gazdasági helyzetéről
kifizetéseket csak az elnök, illetve az előzőekben meghatározott esetben a helyettesítést ellátó tisztségviselő jóváhagyásával teljesíthet.
7. Vezetőségi tagok (hallgatói, középiskolai, általános iskolai feladatkörrel felruházott vezetőségi tagok)
hatáskörüknek megfelelően szervezik, irányítják és felügyelik az egyesület konkrét tevékenységét a közgyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően
munkájukról beszámolnak a vezetőségnek
gondoskodnak a tevékenységi körükhöz tartozó iratok, levelezés, dokumentáció kezeléséről és nyilvántartásáról.
8. Ellenőrző bizottság
A közgyűlés legfeljebb ötéves időtartamra, három tagú ellenőrző bizottságot választ, melynek tagjai nem lehetnek a pénz és vagyon kezelésével megbízottak, az egyesület vezetőségének a Ptk. 685. § b.) pontjában meghatározott hozzátartozói.
Feladatait a maga választotta elnök irányításával saját ügyrendje szerint látja el. Határozatairól az ellenőrző bizottság elnöke külön nyilvántartást köteles vezetni. Az ellenőrző bizottság döntéseiről a bizottság elnöke a határozathozatalt követő 3 napon belül az egyesület elnökét értesíti.
Tagjai közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Üléseit szükség szerint tartja. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a bizottság üléseiről és döntéseiről az egyesület vezetőségére vonatkozó szabályok szerint Emlékeztetőt készít, biztosítja a dokumentumokba való betekintést az egyesület bármely rendes és pártfogó tagja számára.
Az ellenőrző bizottság feladatai:
figyelemmel kíséri az egyesület jogszabályok és alapszabály szerinti működését
ellenőrzi az egyesület pénzügyi gazdálkodását, vagyonának felhasználását
megvizsgálja és véleményezi az egyesület éves költségvetési beszámolóját
véleményezi a közhasznúsági jelentés tervezetét
fegyelmi eljárást kezdeményezhet az egyesület tagjai ellen.
Az ellenőrző bizottság tagjai betekinthetnek az egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőség tagjairól a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtásáról. Jogszabály- vagy alapszabályellenes tevékenység észlelése esetén az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni köteles.

IX. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület vagyoni, pénzügyi forrásai:
tagdíjak
pártolótagok juttatásai
önkormányzati, állami és társadalmi szervezetek juttatásai
rendezvényekből, gazdasági tevékenységből származó bevételek
egyéb támogatók által az egyesület alapító okiratában rögzített céljai megvalósításához adott adományok.
Az egyesület vagyonával a pénzügyi szabályok, az SZMSZ rendelkezései és az éves költségvetés alapján gazdálkodik, erről beszámolót készít. Az egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénzügyi előírások az alapszabály és a költségvetés keretei között gazdálkodik.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a közgyűlés döntése alapján végez. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A felelősség a tagok vagyonára nem terjed ki.

X. Vegyes rendelkezések

Az egyesület megszűnik, ha :
A a közgyűlés kimondja feloszlását
A az illetékes bíróság az egyesületet feloszlatja, vagy
A a tagok létszáma tartósan tíz fő alá csökken, illetve
A egy évnél hosszabb ideje nem folytat tevékenységet.
Megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Felszámolóként a volt vezetőség és az ellenőrző bizottság jár el.
Az egyesület működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

XI. Záró rendelkezések

Az egyesület képviseletére az egyesület mindenkori elnöke jogosult. Az egyesület nevében az egyesület elnöke a címpéldány szerint aláírásra, cégjegyzésre jogosult. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az egyesület elnöke és a gazdasági titkár együttesen jogosult.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989 évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Az egyesület működése felett a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. Az Alapszabály rendelkezései a közgyűlés által történő jóváhagyás napján lépnek hatályba.
Debrecen, 1999. március 20. ...................................................... Nagy Marianna az Egyesület elnöke
Jóváhagyási záradék: A jelen Alapszabályt az egyesület 1999. március 20-án tartott közgyűlése 2/1999. /III. 20./ sz. alatt elfogadott határozatával jóváhagyta.
D e b r e c e n , 1999. március 20. .................................................Nagy Marianna
az Egyesület elnöke